Us presentem les icones de Camina Tamshi!

13

Les icones simbolitzen cadascun dels conceptes importants del projecte i ens ajuden a entendre l’entorn urbà des d’una aproximació de gènere. Us convidem a endisar-vos en cadascun d’ells!

Conciliació   CONCILIACIÓ

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un tema important a tractar i afecta a tota la societat, en particular a la dona, qui majoritàriament es fa càrrec de la cura de les altres persones. En el marc del projecte, la conciliació fa referència als equipaments i serveis urbans de suport a la realització de les tasques de cura que faciliten l’accés i la permanència de les persones cuidadores al mercat laboral així com l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal.

Espai public   RELACIÓ

La relació, o espais de relació, fa referència a aquells espais públics que permeten la trobada i la interacció social de la comunitat. A l’hora d’avaluar el funcionament d’aquests espais de relació tindrem en compte qüestions com la diversitat de persones que en fan ús, la multiplicitat d’activitats que hi tenen lloc simultàniament, la seva continuïtat al llarg dels diferents moments del dia i de l’any i si s’hi generen activitats en el seu entorn més immediat.

Mobilitat   MOBILITAT

La mobilitat és la capacitat d’accedir, a través d’una infraestructura urbana, als diferents punts de la ciutat que van intervenint al llarg del dia a dia de les persones. La mobilitat ha de permetre i facilitar els desplaçament quotidians, en un entorn pròxim, i atendre a totes les circumstàncies personals; com l’edat, el sexe, les diferents capacitats individuals i el nivell de renda.

Autonomia   AUTONOMIA

L’autonomia fa referència a les qualitats dels espais que fan que es percebin com a segurs i generen confiança per utilitzar-se sense restriccions i quan l’accessibilitat està garantida per totes les persones, independentment de les particularitats físiques.

Respresentativitat   REPRESENTATIVITAT

La representativitat té a veure amb el reconeixement i la visibilitat real i simbòlica de la comunitat, integrada tant per homes com per dones.

I amb les icones ja presentades, pròximament penjarem a la web petites video-experiències relacionades amb cadascun d’aquests conceptes.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Campaign has ended. No more pledges can be made.